30 فروردین 1397
صفحه اصلی

داستانی: مادر و دختر و شهر ساخته شده از برنج

JULIE BUNTINMARCH 7 2018 ادامه مطلب خواندن main storyShare این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story v